Vedtægter for Graasten Tennisklub af 1928

§ 1)  Klubbens navn er Graasten Tennisklub af 1928.

§ 2)  Klubbens formål er at virke for Tennissportens fremme og udøvelse i Graasten og omegn.

§ 3)  Klubben skal være medlem af Sydjydsk Tennis Union (idag Jyllands Tennis Union) under Dansk Lawn-Tennis Forbund (idag Dansk Tennis Forbund) og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4)  Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver. der er under 18 år.

Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Gæster kan efter gældende reglement - indføres ved et medlem eller ved tilmelding til et bestyrelsesmedlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

§5)  Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

§6)  Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til en l . marts, og at det pågældende medlem senest den l . marts har betalt sit kontingent til klubben.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 3 mdr., kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages påny som medlem i klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan forlange spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende, ordinære generalforsamling.

§ 7)  Generalforsamlingen er højste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af marts måned og indkaldes mindst med 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i de lokale blade med angivelse af dagsorden

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8)  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter

1 . Valg af dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  3. Behandling af evt. indkomne forslag.
  4. Valg af bestyrelse + suppleanter.
  5. Valg af revisorer + suppleant.
  6. Valg af udvalg.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9)  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremet 2 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom.

Generalforsamlingen afholdes senest I måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen.

Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.

§ 10)  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Såfremt I medlem af bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemmning og valg foregå skriftligt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Referat af generalforsamlingen og dennes beslutninger indføres i protokol.

§ 11)  Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 aktive medlemmmer, der repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt udnævner en baneinspektør.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Af bestyrelsen afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 medlemmer.

Samtidigt med valg af bestyrelse foretages valg af 2 suppleanter hvert år. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol.

§ 12)  Regnskabsåret går fra 1. marts til 28. februar.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer og en revisorsuppleant.

§ 13)  Ved optagelse af lån eller anden gældsstiftelse til klubbens drift hæfter klubben in solidum med den til enhver tid siddende bestyrelse. Ved optagelse af lån over kr. 25.000 skal vedtagelsen ske ved en generalforsamlingsbeslutning efter samme regler som S 10.

§ 14)  Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år et spilleudvalg på 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem så vidt muligt bør være under 18 år. Spilleudvalget holder møder, når det skønnes nødvendigt, og fastsætter selv dagsorden.

§ 15)  Forandringer i klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde eri ny generalforsaml ing.

Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer på denne er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal af de stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 16)  Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvorefter beslutning træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.